שידור חי - הרב גבל

הרב אליעזר גבל

עיון במסכת פסחים - הגדרת מצה

השיעור יתקיים בשעה 21:15

https://us04web.zoom.us/j/7110160695

למי שלא מצליח להתחבר

הגדרת מצה חלק א

גמ' פסחים לה. במשנה עד לה: "מי פירות אין מחמיצין" 

מדוע לא יוצאים יד"ח בפת העשויה מאורז?

מדוע לא חייבים כרת על עיסה שנילושה במי פירות? בה"א ובמסקנה?

גמ' לו. "ת"ר יכול יוצא אדם יד"ח במעשר שני" עד "מכאן ואילך לושו לי בחלבא"

להתמקד בדין של עיסה שנילושה במי פירות

רי"ף (י. בדפי הרי"ף) "הא מתני' אוקימנא בגמ'"

האם התירו ללוש בצק במי פירות גם כשנתערב בהם מים?

מלחמות ה' שם. "אמר הכותב השיב הרב ז"ל וכי לזו הוצרך ר' יהושע בן לוי" עד "על כורחנו כשנלושה במים קאמר"

איך הוכיח הרמב"ן שר' יהושוע בן לוי דיבר כשעירבו מים?

האם אפשר לצאת יד"ח כשלא עירבו מים?

רמב"ם פרק ו' מהלכות חמץ ומצה הל' ה'. 

האם יוצאים יד"ח במצה שנילושה במי פירות?

מנחת שלמה פסחים סי' יט  סעי' א,ב.

במה נחלקו המב"ם והרמב"ן לגבי עיסה שנילושה במי פירות?

https://tablet.otzar.org/he/pages/?&restore=1&t=1584950839284&pagenum=393&book=180615


שיעורים נוספים