שיעורי עיון ומקורות - שיעור א'

הרב מאיר הילביץ והרב יאיר צור

סוגייה רביעית - הכשר סוכה: דין בשטח או בגודל הדפנות

מראי מקומות

הסוגייה הראשונה - גובה הסוכה

סיכום

מראי מקומות

מקורות

הסוגייה השנייה -פסול עשרים אמה חלק א

מראי מקומות

מקורות

הסוגייה השנייה - פסול עשרים אמה חלק ב

מקורות חלק ראשון

מראי מקומות חלק ראשון

מראי מקומות חלק שני

מראי מקומות חלק שלישי - ו' אייר

סיכום - י' אייר

הסוגייה השלישית - מחלוקת בית שמאי ובית הלל

מקורות

שאלות חזרה

משנה ברורה

שיעורים נוספים