פרק השותפין

הרב דוד טורנר

אין אדם פורע תוך זמנו

שיעורים נוספים