מחלוקת רבי נתן ורבנן

כי ליכא לאישתלומי מהאי משתלם מהאי. האמנם?

שיעורים נוספים