התפילה

התפילה

הרב משה לוי

התפילה

ברכת גואל ישראל | תפילת שמונה עשרה | 11

הברכה השביעית מסתיימת- "ברוך אתה ד' גואל ישראל", לכאורה, במה היא עסוקה?בוודאי לא בצרת הגלות, שהרי על זה יש ברכה מיוחדת- "מקבץ נדחי עמו ישראל"?באופן פשוט הברכה השביעית עוסקת בגאולת עם ישראל מכל מיני סוגים שונים של צרות. נביא ראיה לזה- בצום אנחנו מצרפים לזה את ברכת עננו, בחזרת הש"ץ, ששם סיומת הברכה היא העונה לעמו ישראל בעת צרה, אז באופן פשוט זה התוכן של הברכה- גאולת עם ישראל מכל מיני צרות שיש לו.

גאולה שלימה- למען שמך

יש כאן בהסברה דבר מאוד מעניין. מה הסיבה שאנחנו מבקשים שהקב"ה יגאל אותנו מצרותינו?הרי לכאורה צרה לא באה במקרה בעולם. בברכה עצמה אנחנו אומרים "ומהר לגאלינו גאולה שלימה למען שמך"- זה מזכיר מאוד את "ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה". נראה בפשט להסביר, שבאמת כשאנחנו מבקשים מריבונו של עולם- יש לנו צרות,וכנראה שיש סיבות לצרות האלה, אבל כשעם ישראל נמצא בצרה, שמו של הקב"ה נמצא בצרה. על משקל מה שאנחנו אומרים- עם ישראל יצא לגלות, אז שכינה גם יצאה לגלות. לכן אנחנו מבקשים מריבונו של עולם- ומהר לגאלנו גאולה שלמה. לא בגללנו, יכול להיות שלנו לא מגיע, אבל למען שמך, כדי ששמו יתברך לא יתחלל- כשעם ישראל נמצא בצרה שמו מחולל, ולכן נכון שתגאל אותנו. בברכה הזו שוב נחשף עומק הקשר בין הקב"ה לבין עם ישראל ולכן זו גם הסיבה שאנחנו מבקשים מריבונו של עולם גאולה, כי היא תגאל אותנו מצרתנו- וממילא יהיה פחות חילול השם בעולם. על אותו משקל, ומביא גואל לבני בניהם-למה? למען שמו באהבה.

כשעם ישראל נמצא בצרה, שמו של הקב"ה נמצא בצרה. על משקל מה שאנחנו אומרים- עם ישראל יצא לגלות, אז שכינה גם יצאה לגלות. לכן אנחנו מבקשים מריבונו של עולם- ומהר לגאלנו גאולה שלמה

הגמרא במסכת מגילה, בדף יז עמוד ב, שעוסקת במבנה הברכות שסידר שמעון הפקולי, אומרת שלכאורה הברכה הזו לא נמצאת במקום. הברכה הקודמת היא "סלח לנו" והברכה הבאה היא "רפאנו"- השישית והשמינית. בפסוק כתוב "הסולח לכל עוניכי,הרופא לכל תחלואיכי"- שואלת הגמרא: ממילא היה מתאים שנסמוך לברכה הסמוכה לסליחה ברכה על הרפואה, וכאן דווקא הברכה השביעית היא על הגאולה, שלא כסדר הפסוק. אומרת הגמרא: זה בא לומר לך שאין בן דוד בא אלא בשבע, ולכן תיקנו חז"ל את הברכה השביעית דווקא על הגאולה- בן דוד זה הסימן לגאולה. הגאולה היא במבנה שלשביעיות.

צרותיהם של ישראל

בוודאי ששוב אנחנו רואים מהגמרא שפשוט לה שברכת גואל ישראל שייכת לזה שבן דוד יבוא, בן דוד זה משיח בן דוד. משיח בן דוד בא ליצור את המהפיכה שעם ישראל כבר לא נשלט על ידי אומות האולם, אלא הוא השולט ואדרבה, אומות העולם באין אליו. "ראה נא"-אנחנו מבקשים מריבונו של עולם, נא זה תמיד לשון של בקשה, בבקשה ממך, ראה נא,תסתכל, תתבונן בצרותיהם של ישראל- על כל סוגי הצרות- יתומים, אלמנות, קושי בפרנסה,קושי בקשיים נפשיים, קושי בחינוך ילדים, כל זה כלול בברכה הזו, ואנחנו מבקשים מאופן כללי- ברוך אתה ד' גואל ישראל.

הברכה השביעית מסתיימת- "ברוך אתה ד' גואל ישראל", לכאורה, במה היא עסוקה?בוודאי לא בצרת הגלות, שהרי על זה יש ברכה מיוחדת- "מקבץ נדחי עמו ישראל"?באופן פשוט הברכה השביעית עוסקת בגאולת עם ישראל מכל מיני סוגים שונים של צרות. נביא ראיה לזה- בצום אנחנו מצרפים לזה את ברכת עננו, בחזרת הש"ץ, ששם סיומת הברכה היא העונה לעמו ישראל בעת צרה, אז באופן פשוט זה התוכן של הברכה- גאולת עם ישראל מכל מיני צרות שיש לו.

גאולה שלימה- למען שמך

יש כאן בהסברה דבר מאוד מעניין. מה הסיבה שאנחנו מבקשים שהקב"ה יגאל אותנו מצרותינו?הרי לכאורה צרה לא באה במקרה בעולם. בברכה עצמה אנחנו אומרים "ומהר לגאלינו גאולה שלימה למען שמך"- זה מזכיר מאוד את "ומביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה". נראה בפשט להסביר, שבאמת כשאנחנו מבקשים מריבונו של עולם- יש לנו צרות,וכנראה שיש סיבות לצרות האלה, אבל כשעם ישראל נמצא בצרה, שמו של הקב"ה נמצא בצרה. על משקל מה שאנחנו אומרים- עם ישראל יצא לגלות, אז שכינה גם יצאה לגלות. לכן אנחנו מבקשים מריבונו של עולם- ומהר לגאלנו גאולה שלמה. לא בגללנו, יכול להיות שלנו לא מגיע, אבל למען שמך, כדי ששמו יתברך לא יתחלל- כשעם ישראל נמצא בצרה שמו מחולל, ולכן נכון שתגאל אותנו. בברכה הזו שוב נחשף עומק הקשר בין הקב"ה לבין עם ישראל ולכן זו גם הסיבה שאנחנו מבקשים מריבונו של עולם גאולה, כי היא תגאל אותנו מצרתנו- וממילא יהיה פחות חילול השם בעולם. על אותו משקל, ומביא גואל לבני בניהם-למה? למען שמו באהבה.

כשעם ישראל נמצא בצרה, שמו של הקב"ה נמצא בצרה. על משקל מה שאנחנו אומרים- עם ישראל יצא לגלות, אז שכינה גם יצאה לגלות. לכן אנחנו מבקשים מריבונו של עולם- ומהר לגאלנו גאולה שלמה

הגמרא במסכת מגילה, בדף יז עמוד ב, שעוסקת במבנה הברכות שסידר שמעון הפקולי, אומרת שלכאורה הברכה הזו לא נמצאת במקום. הברכה הקודמת היא "סלח לנו" והברכה הבאה היא "רפאנו"- השישית והשמינית. בפסוק כתוב "הסולח לכל עוניכי,הרופא לכל תחלואיכי"- שואלת הגמרא: ממילא היה מתאים שנסמוך לברכה הסמוכה לסליחה ברכה על הרפואה, וכאן דווקא הברכה השביעית היא על הגאולה, שלא כסדר הפסוק. אומרת הגמרא: זה בא לומר לך שאין בן דוד בא אלא בשבע, ולכן תיקנו חז"ל את הברכה השביעית דווקא על הגאולה- בן דוד זה הסימן לגאולה. הגאולה היא במבנה שלשביעיות.

צרותיהם של ישראל

בוודאי ששוב אנחנו רואים מהגמרא שפשוט לה שברכת גואל ישראל שייכת לזה שבן דוד יבוא, בן דוד זה משיח בן דוד. משיח בן דוד בא ליצור את המהפיכה שעם ישראל כבר לא נשלט על ידי אומות האולם, אלא הוא השולט ואדרבה, אומות העולם באין אליו. "ראה נא"-אנחנו מבקשים מריבונו של עולם, נא זה תמיד לשון של בקשה, בבקשה ממך, ראה נא,תסתכל, תתבונן בצרותיהם של ישראל- על כל סוגי הצרות- יתומים, אלמנות, קושי בפרנסה,קושי בקשיים נפשיים, קושי בחינוך ילדים, כל זה כלול בברכה הזו, ואנחנו מבקשים מאופן כללי- ברוך אתה ד' גואל ישראל.

שיעורים נוספים