ראש השנה | שומע קול תרועת עמו ישראל

הרב דוד טורנר

לתקוע בשופר ולשמוע בקול שופר

שיעורים נוספים