פרקים יב - יג

דוד ובת שבע  , אמנון ותמר .

שיעורים נוספים