ספר יהושע

ספר יהושע

הרב אליעזר קשתיאל

ספר יהושע

פרקים יט' - כא'

המשך נחלת השבטים וערי המקלט .

המשך נחלת השבטים וערי המקלט .

שיעורים נוספים