פרקים יט' - כא'

המשך נחלת השבטים וערי המקלט .

שיעורים נוספים