ספר יהושע

הרב מנחם שחור

פרקים ז - ט

שיעורים נוספים