ספר יהושע

הרב מנחם שחור

פרקים ט' - י"ד

שיעורים נוספים