ספר יהושע

הרב מנחם שחור

פרקים טו - יז

שיעורים נוספים