ספר ישעיהו

ספר ישעיהו

הרב מנחם שחור

ספר ישעיהו

פרקים יג - יט | 05

סיכום המשאות בפרקים יג - יט  , ועיון בדרכי התנאים והמוראים בדיונם על הפוליטיקה העולמית

סיכום המשאות בפרקים יג - יט  , ועיון בדרכי התנאים והמוראים בדיונם על הפוליטיקה העולמית

שיעורים נוספים