פרשת שבוע

פרשת שבוע

הרב חיים גנץ

פרשת שבוע

פרשת ואתחנן | שמע ישראל

בפרשת 'ואתחנן' אנחנו נפגשים עם הפסוק המכונן "שמע ישראל ד' אלוקינו ד' אחד". הפסוק הזה, שהוא מצוות עשה, מבטא הכרה באחדות ד'.

רש"י מסביר את התוכן שלו כך: שמע ישראל: השם, שהוא עכשיו רק אלוקינו, בעתיד יהיה השם אחד. האמירה העתידית הזו שבה בעצם דבר ד' מתפרס על כל המציאות כולה, היא מצווה שמוטלת עלינו. ד' אלוקינו יהיה השם אחד רק על ידי ההתמסרות שלנו להוציא את דבר ד' אל הפועל. בעצם, הפסוק הזה "ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך" הוא בעצם הדרך כדי ליצור את התוצאה בה השם יהיה אחד. בכל מה שאנחנו פועלים על עצמנו, בזה אנחנו פועלים על עם ישראל ועל המציאות כולה.

הדרך כדי ליצור את התוצאה בה השם יהיה אחד. בכל מה שאנחנו פועלים על עצמנו, בזה אנחנו פועלים על עם ישראל ועל המציאות כולה.

"בכל לבבך"- חז"ל אומרים: בשני יצריך. זה אומר שאדם צריך להשתדל לאהוב את ד' בכל הכוחות שלו. יש לאדם כוחות שכשהם מופיעים בצורה פראית הם מופיעים בצורה שלילית, אבל המקור שלהם הוא לא שלילי. אם מגייסים אותם למטרות גבוהות, אז גם כוחות שנראים כוחות גסים ופראיים פועלים טוב, ולפעמים הם יוצרים פעולות טובות שאפילו הכוחות האציליים שבאדם לא מסוגלים לייצר. זוהי המצווה "ואהבת את ד' בכל לבבך"- בשני יצריך. לגייס גם את הכוחות הפראיים לעבודת ד'.

"ובכל נפשך"- רבי עקיבא אומר: אפילו הוא נוטל את נפשך. מתי אדם צריך למסור את נפשו בפועל כדי לא לעבור על מצוות התורה? לומדים את הכללים המדויקים לכך בהלכות מסירות נפש.  אבל צריך לקחת את זה לחיים – "בכל נפשך" זה לא רק כשהוא נוטל את נפשך בדרך השלילה, אלא כל עוד נפשך בקרבך אתה צריך לגייס את כל האישיות וכל הנפש שלך כולה לעבודת השם. לכן זה לא רק במוות, אלא להפך בעיקר בחיים, שהאדם יהיה מגויס עם כל הוויתו לעבודת ד'.

"ובכל מאודך" – עם כלכספך. אדם צריך לקבל על עצמו שכל הכסף שמשרת אותו ואת הסביבה, מטרתו תהיה לשרת את האידיאלים האלוקיים. יש כסף שמשרת אותך כדי שתהיה חי, אבל בשביל מה אתה חי? כדי להוציא לפועל את האידיאלים האלוקיים. אם בכל כספך תעבוד אצל הקב"ה, אז גם הכסף שמגיע אליך ומזין אותך, יהיה משרת את המטרות הגבוהות. אם תהיה במקום כזה שתהיה עסוק ברצון ד', ואז גם כשכספך ישרת אותך הוא מוכוון למטרה.

יש עוד פירוש שחז"ל אומרים – בכל מידה ומידה שמודד לך. כלומר, גם כשההיגיון שלך הקב"ה היה צריך להוביל אותך אחרת, ואתה מופתע, אתה צריך לדעת שכל מידה שהקב"ה מודד אותך באה להצמיח אותך לגבוהות. במקום להתכווץ ולהתכנס כתוצאה מכל מיני דברים שמכווצים אותך, ואהבת תהיה פתוח לזה שדבר ד' גם כשהוא בא אליך לא בצינורות שאתה היית מצפה להם. תבין שזה בא להעצים ולהעלות אותך, ולכן אדם חייב לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, כי הרעה בעצמה גם היא מצמיחה אותך ליעדך.

בפרשת 'ואתחנן' אנחנו נפגשים עם הפסוק המכונן "שמע ישראל ד' אלוקינו ד' אחד". הפסוק הזה, שהוא מצוות עשה, מבטא הכרה באחדות ד'.

רש"י מסביר את התוכן שלו כך: שמע ישראל: השם, שהוא עכשיו רק אלוקינו, בעתיד יהיה השם אחד. האמירה העתידית הזו שבה בעצם דבר ד' מתפרס על כל המציאות כולה, היא מצווה שמוטלת עלינו. ד' אלוקינו יהיה השם אחד רק על ידי ההתמסרות שלנו להוציא את דבר ד' אל הפועל. בעצם, הפסוק הזה "ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך" הוא בעצם הדרך כדי ליצור את התוצאה בה השם יהיה אחד. בכל מה שאנחנו פועלים על עצמנו, בזה אנחנו פועלים על עם ישראל ועל המציאות כולה.

הדרך כדי ליצור את התוצאה בה השם יהיה אחד. בכל מה שאנחנו פועלים על עצמנו, בזה אנחנו פועלים על עם ישראל ועל המציאות כולה.

"בכל לבבך"- חז"ל אומרים: בשני יצריך. זה אומר שאדם צריך להשתדל לאהוב את ד' בכל הכוחות שלו. יש לאדם כוחות שכשהם מופיעים בצורה פראית הם מופיעים בצורה שלילית, אבל המקור שלהם הוא לא שלילי. אם מגייסים אותם למטרות גבוהות, אז גם כוחות שנראים כוחות גסים ופראיים פועלים טוב, ולפעמים הם יוצרים פעולות טובות שאפילו הכוחות האציליים שבאדם לא מסוגלים לייצר. זוהי המצווה "ואהבת את ד' בכל לבבך"- בשני יצריך. לגייס גם את הכוחות הפראיים לעבודת ד'.

"ובכל נפשך"- רבי עקיבא אומר: אפילו הוא נוטל את נפשך. מתי אדם צריך למסור את נפשו בפועל כדי לא לעבור על מצוות התורה? לומדים את הכללים המדויקים לכך בהלכות מסירות נפש.  אבל צריך לקחת את זה לחיים – "בכל נפשך" זה לא רק כשהוא נוטל את נפשך בדרך השלילה, אלא כל עוד נפשך בקרבך אתה צריך לגייס את כל האישיות וכל הנפש שלך כולה לעבודת השם. לכן זה לא רק במוות, אלא להפך בעיקר בחיים, שהאדם יהיה מגויס עם כל הוויתו לעבודת ד'.

"ובכל מאודך" – עם כלכספך. אדם צריך לקבל על עצמו שכל הכסף שמשרת אותו ואת הסביבה, מטרתו תהיה לשרת את האידיאלים האלוקיים. יש כסף שמשרת אותך כדי שתהיה חי, אבל בשביל מה אתה חי? כדי להוציא לפועל את האידיאלים האלוקיים. אם בכל כספך תעבוד אצל הקב"ה, אז גם הכסף שמגיע אליך ומזין אותך, יהיה משרת את המטרות הגבוהות. אם תהיה במקום כזה שתהיה עסוק ברצון ד', ואז גם כשכספך ישרת אותך הוא מוכוון למטרה.

יש עוד פירוש שחז"ל אומרים – בכל מידה ומידה שמודד לך. כלומר, גם כשההיגיון שלך הקב"ה היה צריך להוביל אותך אחרת, ואתה מופתע, אתה צריך לדעת שכל מידה שהקב"ה מודד אותך באה להצמיח אותך לגבוהות. במקום להתכווץ ולהתכנס כתוצאה מכל מיני דברים שמכווצים אותך, ואהבת תהיה פתוח לזה שדבר ד' גם כשהוא בא אליך לא בצינורות שאתה היית מצפה להם. תבין שזה בא להעצים ולהעלות אותך, ולכן אדם חייב לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, כי הרעה בעצמה גם היא מצמיחה אותך ליעדך.

שיעורים נוספים